Customer Case

Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., Ltd.

  • Production site using Shenhe high-strength high-modulus polyethylene production line

Product Catalog